HÅLLBARHET

Bygglösningar med fokus på återbruk, återvinning, ekonomi och mänskliga rättigheter

Byggsektorn växer och hållbarhet är en kritisk framgångsfaktor och nyckelkompetens i allt framtida byggande. Med Sveriges klimatmål om netto noll utsläpp av växthusgaser till år 2045 är minskningen inom bygg- och fastighetssektorn central.

Vi vill att alla våra projekt ska vara anpassningsbara för människors ändrade behov och för olika ändamål, där ser vi återvinning och återbruk av råvaror/material som en central del för att minska råvaruuttag av nytt material som idag är begränsat, i det cirkulära samhället.

SMK Entreprenad tror på kraften i enkla åtgärder för att skapa betydande förändringar. Genom planering och återbruksinventeringar tidigt i projekten kan vi tillsammans bidra till en positiv förändring och tillsammans nå FNs globala mål. De globala mål som återbruket speglar är framförallt delmål 12.5 från UNPD, där delmålet innebär att fram till 2030 minska mängden avfall markant genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

KUNSKAP OCH MEDVETENHET

Många av våra beställare vi jobbar med idag är medvetna om detta vilket gör att vi tillsammans kan se över lösningar som gynnar projekten hållbart men också ekonomiskt. I de projekt där återbruk inte lyfts som en självklarhet, eller där beställaren är ny inför detta så hjälper vi till och försöker tillsammans ta fram och presentera alternativa lösningar för att gynna detta.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

SMK ser och förstår sin del i helheten. Även om tjänster och material köps på svenska marknaden så förstår vi att ursprungsland är det grundläggande fakta som avgör hur företaget bidrar till att de mänskliga rättigheterna upprätthålls eller inte. Varje land består av sin egen uppsättning av lagar och praxis där företag kan verka utan att bryta mot landets lagar men ändå bryta mot de mänskliga rättigheterna. Vi gör allt vi kan för att försäkra oss om att de varor vi köper inte har tillverkats under slavlika förhållanden samt att personal som vi hyr in får avtalsenliga löner och att underentreprenören betalar skatt i Sverige.

Är vi osäkra på hur en underentreprenörs personal sköts eller hur våra produktleverantörer kontrollerar så att tillverkningen strider mot de mänskliga rättigheterna så ingår vi inte i samarbete med detta företag.