KVALITÉ

Kvalitet innebär att produkten motsvarar de krav och målsättningar som fastställts för den. Inom byggande består målsättningarna av författningar samt projektspecifika krav. För att vi på SMK alltid ska uppnå ett slutresultat av hög kvalitet är det av yttersta vikt och i vårt största intresse att alla parter förstå målsättningarna – genom att förstå dessa målsättningar kan byggande genomföras enligt målsättningarna och vi kan i slutändan leverera en produkt som lever upp till förväntningarna. En god växelverkan mellan parterna i våra projektet är utgångpunkten för god kvalitet.

BKMA CERTIFIERING

BKMA-certifieringen innebär att den färdiga produkten innehåller en hög teknisk kvalitet och att projektet blir väldokumenterat. Vi lämnar ifrån oss egenkontroller som motsvarar samhällets krav på kontroll vid byggande som omfattar vad som kontrolleras, vem som kontrollerar, mot vad kontrollen görs, hur kontrollen sker och såklart, resultatet av kontrollen.