MILJÖ, KVALITET & HÅLLBARHET

DIMENSIONER AV HÅLLBARHET

Vi eftersträvar att vårt arbete genomsyras av hållbarhet för att få en sund, attraktiv och säker bransch. Vår vision om ett hållbart byggande inkluderar alla tre dimensioner av hållbarhet – det ekonomiska, sociala och ekologiska.

Vi tror på en ekonomisk hållbarhet som fås med affären i fokus genom sunda affärer och bra/rättvisa villkor. På den sociala hållbarheten med människan och individen i fokus – där vi vill bygga och jobba mot en inkluderande miljö och arbetsplats. Den ekologiska hållbarheten med miljön och klimatet i fokus – där vi jobbar för, och efterfrågar återvinning och energi- och klimateffektiva lösningar.

För i slutändan, ingen kan göra allt – men alla kan göra något.

MILJÖ

Att byggbranschen är en stor och viktig bransch vet vi alla. Vi på SMK vill inte bara kalla oss för ”byggare”
utan för samhällsbyggare – vi bygger och är med och påverkar huset du bor i, arbetsplatsen du jobbar på och restaurangen där du äter.

Vi jobbar aktivt för att göra det vi kan för miljön, med små medel och kunskap kan vi påverka och styra detta. Vi på SMK har en miljöpolicy vi kontinuerligt följer upp för vidare utveckling, vi jobbar för återbruk och genom god planering kan vi bla. effektivisera och minska materialanvändning och transporter.

Vi är i dagsläget certifierade enligt BKMA.  Detta för att tydligt kunna styra och leda kvalitets- miljö- och arbetsmiljöarbetet via ett systematiskt arbetssätt. Certifieringen ökar effektiviteten i vår verksamhet men även kvaliteten på det arbete som utförs.

KVALITET

Kvalitet för oss på SMK innebär att produkten motsvarar de krav och målsättningar som fastställts för
den. Inom byggande består målsättningarna av författningar samt projektspecifika krav. För att vi på SMK alltid ska uppnå ett slutresultat av hög kvalitet är det av yttersta vikt och i vårt största intresse att alla
parter förstå målsättningarna – genom att förstå dessa målsättningar kan byggande genomföras enligt målsättningarna och vi kan i slutändan leverera en produkt som lever upp till förväntningarna. En god växelverkan mellan parterna i våra projektet
är utgångpunkten för god kvalitet.

HÅLLBARHET

Byggsektorn växer och hållbarhet är en kritisk framgångsfaktor och nyckelkompetens i allt framtida byggande. Med Sveriges klimatmål om netto noll utsläpp av växthusgaser till år 2045 är minskningen inom bygg- och fastighetssektorn central.

Vi vill att alla våra projekt ska vara anpassningsbara för människors ändrade behov och för olika ändamål, där ser vi återvinning och återbruk av råvaror/material som en central del för att minska råvaruuttag av nytt material som idag är begränsat, i det cirkulära samhället.

Många av våra beställare är medvetna om detta vilket gör att vi tillsammans kan se över lösningar som gynnar projekten hållbart men också ekonomiskt. I de projekt där återbruk inte lyfts försöker vi ta fram och presentera alternativa lösningar för att gynna detta.