SMK och samverkan

SMK Entreprenad anser att den största framgång med samverkan fås genom att arbeta i tidiga skeden och specificera projektet tillsammans där alla bidrar med sina erfarenheter och kompetens.

I inledningstexten till AB04 och ABT06 står att

”Med hänvisning till den komplexitet som ofta sammanhänger med genomförandet av entreprenader är en god kommunikation och samverkan nödvändig för ett gott resultat. Parterna bör därför finna former för en fortlöpande dialog samt inom ramen för den allmänna lojalitetsplikten visa varandra förtroende och öppenhet.”

Vi på SMK Entreprenad menar och tror att en viktig framgångsfaktor för lyckade samverkansprojekt är att den egna organisationen identifierat på vilka grunder och under vilka förutsättningar samverkan är mest lämpad som samarbetsform samt identifierat vilka partners och på vilka villkor som kan uppfylla kraven. Detta för att båda parter ska kunna tillgodogöra sig värdet av samverkan.

Samverkansentreprenader är resurskrävande för involverade organisationer och förutsätter ett aktivt deltagande från alla parter genom hela processen. Vilket förutsätter ett förhållningssätt till varandra som utgår från tillit, förtroende och öppenhet – något som parterna aktivt måste arbeta med kontinuerligt för att upprätthålla under hela processen.